Сайт кафедри української мови

Професорсько-викладацький склад кафедри української мови:

Завідувач кафедри

Митяй Зоя Олегівна– кандидат філологічних наук, доцент 

Дисципліни: СУЛМ: Синтаксис; Актуальні проблеми морфології і синтаксису; Методика і методи лінгвістичних досліджень; УМПС

Підвищення кваліфікації:

29.10.2012р. - 09.11.0212р - Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації за напрямом “Іноваційні навчально-виховні технології у викладанні української мови та літератури”.

Наукові праці:

     Митяй З.О. Лінгвістика та лінгводидактика: кредитно-модульні курси магістратури: навч.посібн.для студ.ВНЗ III-IV рівня акредитації зі спеціальності «Українська мова і література»/ кол.авторів: О.І.Потапенко, Т.І.Товкайло, Л.П.Кожуховська,Т.В.Чубань, З.О.Митяй, Я.О.Потапенко; за заг.ред.проф. О.І.Потапенка. - К.:Міленіум, 2013. – 312 с.

     Митяй   З.О. Філософія науки: навчальний посібник / Л.В.Афанасьєва, І.В.Букреєва, Л.Ф.Глинська, З.О. Митяй, В.В.Молодиченко, М.М.Окса, А.В.Орлов. – Мелітополь: “Люкс”, 2011. – 208 с.

     Митяй З.О. Основи красномовстванавчальний посібник для вищих навчальних закладів / З.О. Митяй, Г.І.Александрова, Д.В.Александров. - Мелітополь, 2014. - 145 с.

(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№1/11-7190 від 14.05.2014)

     Митяй З.О.Храмы этноконфессионального Запорожского Приазовья/ Авт. кол. В.В. Молодиченко, Л.В. Афанасьева, И.В. Букреева, А.В. Орлов, Е.Г. Хомчак , З.О Митяй и др. - Мелитополь: МГПУ им. Б.Хмельницького, К.: Міленіум, 2014. – 320 с.

Навчалася в аспірантурі в Інституті української мови при Академії наук України. 2001 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації: “Структура функціонально-семантичного поля неповноти ознаки ”.

Наукові зацікавлення – функціональна граматика, семантика слова і тексту, соціолінгвістика, лінгвістичний аналіз художнього слова.

Автор понад 50 публікацій.    

 

Мінкова Ольга Федорівна – кандидат філологічних наук, доцент

Дисципліни: Лінгвостилістика української мови; СУЛМ: Лексика і фразеологія; Методика викладання української мови у ВНЗ

Підвищення кваліфікації:

2013 р. – присвоєно звання доцента кафедри української мови.

Автор наукових праць з мовознавчих проблем та проблем викладання мови ХХІ ст.:

Мінкова О.Ф. Експресивний потенціал засобів вторинної номінації в мові новітньої публіцистики: монографія / О.Ф.Мінкова. - Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – 176 с.

Мінкова О.Ф. Експресивний потенціал засобів вторинної номінації в мові новітньої української публіцистики: навч. посібник для студентів ВНЗ  / Т.В. Сіроштан, О.Ф.  Мінкова. - Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – 100 с.


Хомчак Олена  Геннадіївна– кандидат філологічних наук, доцент

Дисципліни: Російська мова; Сучасна російська мова  з практикумом; Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики

Підвищення кваліфікації:

10.11.2013 р. - 29.11.2013 р. - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за напрямом «Інноватика у викладанні російської мови як іноземної».

Наукові праці:

 Відповідальний редактор щорічного випуску збірника наукових праць «Мова. Свідомість. Концепт» ( з 2000 р.)

Хомчак О.Г. Грані сучасної лінгвістики: монографія / [за ред. д-ра філол. наук О.Г. Фоменко та д-ра філол. наук В.К. Харченко]. - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – 300 с.

 Кандидат філологічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила 8 червня 2007 р. у спеціалізованій вченій раді К 67.053.02 у Херсонському державному університеті. Вчене звання доцента кафедри української мови присвоєно у 2010 році.

Наукові зацікавлення – новітні парадигми когнітивної лінгвістики. Є керівником Лабораторії філологічних досліджень. Розробляє словник нового типу – «Український асоціативний словник». Є головним редактором щорічного збірника наукових праць «Мова. Свідомість. Концепт».

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних робіт («Термин «концепт» в лингвистических исследованиях конца ХХ – начала ХХІ в.», «Ментальность: от феномена до лингвокультурного концепта», «Культурно-историческое пространство концепта лень», «Категорія модальності в українсько-російському дискурсі», «Лексические репрезентанты концепта красота, «Формування асоціативно-вербальної моделі мовної свідомості на базі асоціативного експерименту», «Семантичний простір концепту вогонь», «Асоціативно-вербальне поле концепту святки (на базі вільного асоціативного експерименту» тощо).Пачева Валентина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент

Дисципліни: Історія слов’янських мов; Українська діалектологія; УМПС; Спецкурс з української мови; Риторика

Підвищення кваліфікації:

02.07.2012р. - 15.07.2012р. - Шуменський університет “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСЬКИ”  за темою “Мова, література і культура Болгарії в ХІХ-ХХІ столітті”.

15.12.2014 р. - 15.10.2015 р. - Технічний університет на інженерно-педагогічному факультеті (м.Сливен, Республіка Болгарія)

Наукові праці:

Пачева В.М. Діалекти української мови: навч.посіб. / В.М.Пачева. - Мелітополь, ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2012. - 84 с.

Закінчила Запорізький державний університет (нині Запорізький національний університет) за спеціальністю “Українська мова і література” й отримала кваліфікацію „Філолог. Викладач” (1992 р.). 2002 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації: “Українські говірки Запорізького Надазов’я ”. Член редакційної колегії наукової серії “Болгари Північного Приазов’я: історія, мова та культура”.

Автор понад 50 наукових публікацій з етнології, української діалектології, ономастики, методики викладання болгарської мови у діаспорі, слов’янської філології  (Народна творчість та національна самобутність як модель повсякденного світорозумінняБолгари Приазов’я та їх сусіди: східнослов’янські переселенці з Бессарабії та Добруджі,   Діалектологічні дослідження степової України ХІХ – початку ХХІ ст. , Ойконіми болгарських сіл Запорізького Надазов’я, „Розвиток болгаристики в наукових центрах Запорізької обл. у кц. ХХ – на поч. ХХІ ст. , Особливості дієвідмінювання в українських говірках Запорізького Надазов’я, Способи вираження членів речення в українських запорізько-надазовських говірках,  Изучаване на български език в Северното Приазовие, Вокалізм українських запорізько-надазовських говірок,  Консонантизм українських запорізько-надазовських говірок тощо).

 


    

Волкова Ірина Вікторівна – кандидат педагогічних  наук, доцент

Дисципліни: Методика навчання української мови, УМПС

Підвищення кваліфікації:

5.09.2016 – 3.03.2017 року - Київський університет імені Б.Грінченка. Отримала посвідчення члена-кореспондента Української Академії Акмеології (№ К-125 від 28 жовтня 2016 р.).

Наукові праці:

Волкова І.В. Мовленнєва компетенція учнівської молоді: навч. посібник для студентів ВНЗ / І.В.Волкова. - Мелітополь, 2015. –  44 с.

 Закінчила Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю “Українська мова і література” й отримала кваліфікацію „Вчитель української мови і літератури” (2000р.). 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). Тема дисертації: “Формування мовних та мовленнєвих компетентностей учнів 5 класу ЗОШ ( на прикладі вивчення орфографії та словотвору)”.

Наукові зацікавлення Мовленнєва компетентність учнівської молоді.

Автор понад 26 публікацій („Мовна й  мовленнєва компетенції :  психолінгвістична    проекції на методику навчання мови”, „Антрополгічний складник у колі психолого-педагогічних умов набуття мовних компетентностей”, „Чуття мови і мовленнєвих ситуацій у процесі засвоєння орфографії”, „ Курс словесності в середній школі як методична проблема розвитку мовлення”, „Мовні й мовленнєві компетентності: теоретико-методичний аспект”, „ Система творчих вправ як засіб розвитку мотивації до вивчення рідної мови”, „Застосування інноваційних технологій навчання рідної мови у вищих навчальних закладах”, тощо).


                                                                     Єрмоленко Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент

Дисципліни: УМПС; СУЛМ: Фонетика; Вступ до філології; Спецкурс з методики навчання української мови

Підвищення кваліфікації:

11.11.13 - 03.12.13 - Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова за напрямом «Інноватика у викладанні української мови як іноземної».

Наукові праці:

Єрмоленко С. І. Мовна особистість у контексті сучасної літератури (монографія) / О.В. Даниліна, С.І. Єрмоленко. - Мелітополь, 2013. – 211с.

 Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького за спеціальністю “Українська мова і література та мова і література” та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та англійської мови (2001 р.). 2009 році, після захисту дисертації, здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності “Теорія та методика навчання (українська мова)”. Тема дисертації: “Лінгводидактичні засади вивчення простого ускладненого речення на філологічних факультетах у педагогічних навчальних закладах”. У 2013 р. закінчила курси підвищення кваліфікації при Національному педагогічному університеті М. П. Драгоманова за напрямком “Інноватика у викладанні мови як іноземної”.

Наукові зацікавлення – методика навчання української мови як іноземної, ноосферна освіта в Україні тощо.

Автор понад 60 публікацій („Методика навчання лексики та фразеології на засадах лінгводидактичного принципу наступності” (2016), „Специфіка методики навчання української орфоепії” (2015), „Компетентнісний підхід у викладанні української мови як іноземної на підготовчих курсах педагогічних вишів” (2016) тощо).Коваль Оксана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент

Дисципліни: Вступ до мовознавства; Культура української мови; Ділова українська мова; СУЛМ: Стилістика

Підвищення кваліфікації:

11.11.2013 – 11.02.2014 - Центр дистанційного навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за напрямом: “Дистанційні технології навчання”.

Наукові праці:

Коваль О. В. Експресивно-естетичні можливості поетичного дискурсу ХХ століття: монографія / І. М. Гапєєва, О. В. Коваль. – Мелітополь: ММД Print, 2014. – 199 с.
Сіроштан Тетяна Василівна -  кандидат філологічних наук, доцент 

Дисципліни: Історична граматика; УМПС; Історія української літературної мови

Підвищення кваліфікації:

2014 р. – присвоєно звання доцента кафедри української мови

З 13.09.2016 року зарахована до докторантури Запорізького національного університету.

Наукові праці:

Сіроштан Т.В. Експресивний потенціал засобів вторинної номінації в мові новітньої української публіцистики : навч. посібник для студентів ВНЗ  / О.Ф.Мінкова, Т.В.Сіроштан. - Мелітополь : МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – 100 с.

Сіроштан Т.В. Нариси з історії українського словотворення (nomina loci кінця ХVІІ – початку ХХІ ст.): монографія / Т.В.Сіроштан. - Запоріжжя–Мелітополь : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2016. – 204 с.

 Закінчила з відзнакою Мелітопольський державний педагогічний університет (2004) за спеціальністю вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури. З 2004 року – асистент кафедри української мови.

Протягом 2006–2010 років навчалася в аспірантурі Запорізького національного університету. У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.01 – українська мова) на тему «Формування словотвірної структури nomina loci в новій українській мові кінця ХVІІ – початку ХХІ століття». У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри української мови.

Наукові зацікавлення: історія української мови. Має понад 50 публікацій, у тому числі 2 колективні монографії, 1 одноосібна монографія, 1 навчальний посібник, 3 навчальних програми.

З 2016 року докторант Запорізького національного університету; з 2017 року – молодший науковий співробітник навчально-наукової лабораторії українознавчих студій ЗНУ.


Гапєєва Ірина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент

Дисципліни: Соціолінгвістика; УМПС

Підвищення кваліфікації:

2014 р. – присвоєно звання доцента кафедри української мови

Наукові праці:

Гапєєва  І. М.  Навчальний посібник з теорії та практики перекладу / Укладачі: Н. В. Денисенко, Є. М. Музя, І. М. Гапєєва, Т. М. Камишова, Н. Є. Мілько. – Мелітополь, 2014. – 97 с.

Гапєєва І. М. Експресивно-естетичні можливості поетичного дискурсу ХХ століття: монографія / І. М. Гапєєва, О. В. Коваль. – Мелітополь: ММД Print, 2014. – 199 с.

 Закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет (нині Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)  за спеціальністю “Українська мова і література” й отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури (2001 р.).

З 2003 по 2006 працювала лаборантом кафедри української мови Мелітопольського державного педагогічного університету.

З 2006 по 2007 – асистент цієї ж кафедри.

З 2007 по 2009 рік навчалася в аспірантурі Запорізького національного університету. У грудні 2010 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Тема дисертації: “Естетика мовотворчості поетів-шістдесятників”.

Після закінчення аспірантури продовжувала роботу на кафедрі української мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького спочатку на посаді старшого викладача, тепер на посаді доцента.

З 2014 до 2016 року виконувала обов’язки заступника декана філологічного факультету з виховної роботи та практик.

Наукові зацікавлення – стилістика української мови, культура мови та мовлення, дослідження естетичних та експресивних особливостей мови на основі поетичної мовотворчості письменників; соціолінгвістика, риторика.

Автор шістнадцяти публікацій у фахових виданнях. Виступала із доповідями на міжнародних науково-практичних конференціях у Києві, Херсоні, Кіровограді, Мелітополі, Ялті, Умані, Алушті. Є співавтором двох монографій.

Електронна адреса: gapeeva-irina@mail.ru


Юрченко Олександр Віталійович – кандидат філологічних наук, доцент 

Дисципліни: УМПС; Лінгвістичний аналіз тексту; Практикум з виразного читання; Загальне мовознавство

Підвищення кваліфікації:

11.11.2014 – 11.02. 2015 р. - Центр дистанційного навчання Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за напрямом: «Початковий курс користування «Moodle».

Наукові праці:

Юрченко О.В. Сучасна українська літературна мова. Інноваційні процеси в сучасній українській літературній мові. Практичні заняття, самостійна робота: навч. посіб. / О.В.Юрченко, Т.Г. Юрченко. - Мелітополь: МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. – 112 с.

Юрченко О.В. Сучасна лінгвокогнітологія: концептосистема природних реалій Нижньої Наддніпрянщини та її вираження в мові місцевих поетів: монографія / О.В.Юрченко. - Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2016. – 193 с.


Сумісник:

Білоусенко Петро Іванович -  доктор філологічних наук, професор

Коло наукових інтересів: Історія української літературної мови

Закінчив: філологічний факультет Запорізького державного педінституту в 1970 р.; аспірантуру при  кафедрі української мови Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького (нині Київський Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова) (1980-1983 рр.); докторантуру при кафедрі стилістики української мови цього ж навчального закладу (1989-1992 рр.). Захистив: кандидатську дисертацію зі спеціальності «українська мова» на тему «Історія і особливості творення прислівників часу» в Київському державному педагогічному університеті ім. М.Горького в 1983 р.; докторську дисертацію зі спеціальності «українська мова» в 1994 році на тему «Історія суфіксальної системи українського іменника (назви чоловічого роду)» в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.Асистент

Основні наукові досягнення:
        Керує Південноукраїнським історико-дериватологічним центром, у якому завершено опис динаміки низки важливих фрагментів афіксальної деривації українського іменника від найдавніших часів до сучасності, робота інтенсивно продовжується.

Нагороди: Орден «За заслуги» ІІІ ступеня в 2006 р.Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше