Кафедра підтримує наукові зв’язки з різними вітчизняними й зарубіжними вищими навчальними закладами та науковими установами. Тому члени кафедри – активні учасники міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових лінгвістичних і педагогічних конференцій. Зокрема таких:

  • «Язык и культура» – научный интернет-журнал Центра исследования лингвокультурологии и переводоведения Прешовского университета. – Прешов;
  • Mateialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference «Vznik moderni vedecke-2012».-Dil 11.Filologicke vedy Praha.Publishing House «Education and Science»;
  • Словацьке наукове періодичне видання “Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky”;
  • «Проблемы концептуализации действительности  и  моделирования  языковой картины мира» – сб. науч. тр. – Северодвінськ;
  • Сборник научных докладов. «Современные тенденции в науке и образовании». – Варшава: «Diamond trading tour»;
  • Филология, социология и культурология. Современные проблемы и перспективы развития / Filologia, socjologia i kulturoznawstwo.Współczesne problemy i perspektywy rozwoju – Краков/Kraków;
  • «Годишник на филологическия факультет». – Югозападен университет «Неофит Рилски». – Благоевград
         
Кафедрою підготовлено кадри для роботи зі студентами-іноземцями, які матимуть змогу навчатися в нашому університеті. З цією метою викладачі кафедри доценти Єрмоленко С.І., Хомчак О.Г. отримали сертифікати, які дають змогу викладати українську та російську мови для іноземних громадян. Ними створено навчальні та робочі програми та забезпечено викладання української та російської мов необхідною навчально-методичною літературою.  

     Вже багато років викладачі кафедри плідно співпрацюють із вітчизняними та зарубіжними науковими осередками:

- товариством «Просвіта» (кандидат філологічних наук, доцент З.О. Митяй, кандидат філологічних наук, доцент О.Г. Хомчак, кандидат філологічних наук, доцент О.В. Юрченко);

 - філологічним факультетом Південно-західного університету імені Неофіта Рильского (м. Благоєвград, Болгарія), Пловдивським університетом імені Паїсія Хилендарського, Шуменським університетом імені Костянтина Преславського кандидат філологічних наук, доцент В.М. Пачева;

- Малою академією наук, зокрема беруть участь у роботі секції «Українська мова» (кандидати філологічних наук, доценти З.О. Митяй, О.В. Юрченко);

- Північний (Арктичний) федеральний університет імені М.В.Ломоносова, м. Сєверодвінськ, (кандидат філологічних наук, доцент О.Г. Хомчак).

   

     На базі філологічного факультету працює Міждисциплінарна Лабораторія філологічних досліджень.


Prezentacja_laborator.pptx

   Роботу Лабораторії філологічних досліджень розпочато з 1 вересня 2010 року згідно з наказом  по університету № 535-02. Керівник лабораторії – кандидат  філологічних наук, доцент О.Г. Хомчак.


   Наукова тематика – Концептологія в системі гуманітарних наук. Головною метою лабораторії є вивчення структури, оцінних компонентів і змісту ключових концептів слов’янської ментальності. Утвердження у філологічній науці поняття «концепт» окреслило нову тенденцію щодо розгляду способів, закономірностей і особливостей взаємодії мови та свідомості, розширило межі змістовного аналізу мовних явищ і надало більшої значущості та ефективності семантичним дослідженням. Когнітивний підхід дає змогу розкрити механізм відображення й розподілу в семантичній структурі мови знань про світ і саму мову.


     Основне завдання – створення словника нового типу – словника концептів слов’янської ментальності, який буде створено на основі вільного асоціативного експерименту серед студентів різних факультетів МДПУ ім. Богдана Хмельницького.

  Щороку проводиться Міждисциплінарний науково-практичний семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі». Проблематика семінару:

1.                Комунікативно-функціональні аспекти мовної діяльності в поліетнічному середовищі.

2.                Концептосфера та мовна картина світу.

3.                Художній текст як феномен авторської моделі світу.

4.                Міжкультурна комунікація у сфері професійної інтеграції.

Переклад як явище міжкультурної комунікації.

5.                Інноваційні технології у теорії та практиці навчання мови й літератури.

Матеріали семінару щороку друкуються в збірнику «Мова. Свідомість. Концепт».З 2018 р. кафедра розпочала роботу над новою ініціативною темою «Закономірності розвитку та функціонування української мови в освітньо-науковому просторі». Вона органічно вплітається в науковий контекст сучасних лінгвістичних досліджень. Науковці кафедри переконані, що без детального вивчення закономірностей розвитку та функціонування української мови складно говорити про розвиток і становлення загальноукраїнських ознак мови, про множинність інтерпретацій навколишньої дійсності, притаманних як минулому, так і сьогоденню. Цілісність наукової проблематики створюється не лише тим, що до аналізу залучаються літературні, публіцистичні тексти, зокрема й створені на території півдня України, нижньонаддніпрянські діалектні одиниці, – з одного боку, але й тим, що вони розглядаються в контексті найбільш активних мовних процесів, притаманних різним епохам, – з іншого. Цим пояснюється актуальність таких проблем, як національна специфіка мовотворчої діяльності людини, семантико-граматичний простір та естетичні інтенції автора в образній експлікації внутрішнього і зовнішнього світу людини, становлення й зміни мовних форм у процесі історичного розвитку, диференційований підхід до опису динаміки освоєння навколишнього світу мовною свідомістю, виявлення рис актуального світосприйняття й регіональної ідентичності. У зв’язку з цим актуальною також є потреба введення в науковий обіг нового фактичного матеріалу, виявлення взаємозв’язків між національною культурною специфікою мовної комунікації з чинниками соціальними, загальнопсихологічними, власне мовними тощо.


Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше