Шановні абітурієнти!

Запрошуємо Вас вступати на філологічний факультет, а саме на спеціальності 035.01 Філологія. Українська мова і література та

014.01 Середня освіта Українська мова і література!

 

На сайті https://www.facebook.com/groups/251401049219617/ можна одержати повну інформацію щодо цих спеціальностей!

Кафедра української мови відкрита для всіх, хто цікавиться українською мовою і хоче пов’язати своє майбутнє з викладацькою або вчительською професією!

 

Увага!

До магістратури за спеціальностями

035.01 Філологія. Українська мова і література та 014.01 Середня освіта Українська мова і література!

Ви маєте шанс вступити без ЗНО за наявності диплома спеціаліста або магістра будь-якої спеціальності!

Телефонуйте! Ми дамо відповіді на всі Ваші питання:

097-738-80-23

096-675-15-23

Детальніше про програму і діяльність кафедри можна прочитати на сторінці http://filolog.mdpu.org.ua/sklad-dekanatu-filologichnogo-fakul/kafedra-ukrayinskoyi-movi/

 

Прийом документів за адресою:

м. Мелітополь, вул. Гетьманська, 20,

приймальна комісія Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького.

Сторінка приймальної комісії – http://vstup.mdpu.org.ua/

 Абітурієнту 2020 року!!!

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького оголошує набір на 2020-2021 навчальний рік для здобуття ступеня бакалавра за денною та заочною формами навчання.

Сертифікат ЗНО з іноземної мови приймається за 2018, 2019 та 2020 роки
Обов’язковим є наявність сертифікату ЗНО, виданого у 2017, 2018, 2019 та 2020 роках, незалежно від року отримання документу про повну загальну середню освіту!!!!!
Педагогічні спеціальності:
Спеціальність: 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Освітня кваліфікація: Бакалавр освіти за спеціалізацією
«Вчитель української мови і літератури», «Вчитель української мови і літератури. Англійської мови та світової літератури»
Освітній ступінь: Бакалавр (3 р.10 міс.)
Освітній ступінь бакалавра є базовим для продовження навчання за програмою підготовки магістра.
 
Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) на бюджетну форму навчання:
-         українська мова та література;
-         історія України;
-         іноземна мова або географія.
Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) на контрактну форму навчання:
-         українська мова та література;
-         історія України;
-         біологія або географія.
 
ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
-             в загальноосвітніх навчальних закладах (школа, гімназія, ліцей);
-             в соціальних службах, установах і організаціях державного, громадського і приватного секторів;
-             в освітніх закладах будь-яких типів і видів (дошкільні заклади, допоміжні школи, школи-інтернати для дітей, дитячі будинки, інтернати тощо);
-             в редакціях засобів масової інформації в якості редакторів, копірайтерів, журналістів тощо;
-             на приватних та державних підприємствах в якості діловодів, маркетологів, PR-менеджерів.
 
Класичні спеціальності
Спеціальність: 035.01 Українська мова та література
Освітня кваліфікація: Бакалавр філології за спеціалізацією
Українська мова та література
 
Освітній ступінь:
Бакалавр (3 р.10 міс.)
 
Освітній ступінь бакалавра є базовим для продовження навчання за програмою підготовки магістра.
 
Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) на бюджетну форму навчання:
-         українська мова та література;
-         іноземна мова;
-         історія України або географія.
Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) на контрактну форму навчання:
-         українська мова та література;
-         історія України;
-         біологія або географія.
 
ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
-             в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях;
-             в загальноосвітніх навчальних закладах (школа, гімназія, ліцей);
-             на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти;
-             в редакціях засобів масової інформації в якості редакторів, копірайтерів, журналістів тощо;
-             у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо;
-             у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів;
-             в соціальних службах, установах і організаціях державного, громадського і приватного секторів;
-             на приватних та державних підприємствах в якості діловодів, маркетологів, PR-менеджерів.

 

 

 


Ступінь вищої освіти "Бакалавр"

Термін навчання 4 роки (денна та заочна форма)

Студенти отримують необхідні знання в галузі філології.  У рамках програми студенти знайомляться із сучасними уявленнями про цілі та цінності мовно-літературної освіти, традиційними та інноваційними підходами до вирішення проблем  навчання і виховання школярів загальноосвітніх навчальних закладів засобами мови і літератури; опановують фахові (мовознавчі та літературознавчі) та загальнокультурні, загальнопрофесійні компетенції; здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади і ключові результати досліджень із проблем філологічної освіти та навчальних дисциплін із циклу професійної та практичної підготовки за вибором ВНЗ і студента (відповідно до спеціалізації: художня культура, додаткової спеціальності: Мова і література (англійська або німецька). Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань і вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання в галузі філології та суміжних спеціальностей.

 Програма підготовки бакалавра складається з 3 циклів та державної атестації:
- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (28 кредитів ЄКТС, 840 год.);
- цикл природничо-наукової підготовки (15,5 кредитів ЄКТС, 465 год.);
- цикл професійної та практичної підготовки, що разом із попередніми циклами забезпечує певний освітній ступінь (196,5 кредитів ЄКТС, 5895 год.).
Підсумкова державна атестація випускника освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література* проводиться у формі державного екзамену з української мови і літератури з методикою викладання або захисту кваліфікаційної дипломної роботи з проблем мовознавства або літературознавства.
Бакалавр готується для викладання української мови та української і зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (школах, ліцеях, гімназіях, тощо) та позашкільних закладах (Мала академія наук), здійснення навчально-виховної діяльності на основі сучасних наукових досягнень мовознавства і літературознавства, педагогічної теорії і практики.
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу: працювати в освітній, науковій, літературно-видавничій галузях; у друкованих та електронних засобах масової інформації; у сфері реклами; у професійних організаціях; політичних організаціях; відділах науково-технічної літератури; секретар-референт; консультант-методист по опрацюванню навчально-методичних матеріалів та створенню методичного забезпечення; консультант з підготовки ділових документів: з питань роботи з базами даних; в агентствах друку; працівник в інституціях культурно-просвітницького спрямування.
Доступ до подальшого навчання: магістратура

                                                        Ступінь вищої освіти "Магістр"

Нормативний термін навчання 1,5 роки (Середня освіта) та 2 роки (Філологія) 
Студенти отримують необхідні знання в галузі філології.  Характерною ознакою програми професійної підготовки зі спеціальності «Українська мова і література» в університеті є спрямованість на формування наукового світогляду, уміння здійснювати навчально-пізнавальну діяльність та використовувати набуті знання у практичній фаховій діяльності, оволодівати мовами та суміжними спеціальностями. У рамках програми студенти знайомляться із сучасними уявленнями про цілі та цінності мовно-літературної освіти, традиційними та інноваційними підходами до вирішення проблем навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів засобами мови і літератури; опановують фахові (мовознавчі та літературознавчі) та загальнокультурні, загальнопрофесійні компетенції; здобувають поглиблені знання про теоретико-методологічні засади і ключові результати досліджень із проблем філологічної освіти та навчальних дисциплін із циклу професійної та практичної підготовки за вибором ВНЗ і студента. Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань і вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання в галузі філології та суміжних спеціальностей.
Магістр філології підготовлений для педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності у системі соціального навчання і виховання.
Програма підготовки складається з 3 циклів та державної атестації:
- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (7 кредитів ЄКТС, 210 год.);
- цикл природничо-наукової підготовки (6 кредитів ЄКТС, 180 год.);
- цикл професійної та практичної підготовки, що разом із попередніми циклами забезпечує певний освітній ступінь (35 кредитів ЄКТС, 1050 год.).
Підсумкова державна атестація випускника ступеня вищої освіти “магістр” за спеціальністю 8.02030301 Українська мова і література* проводиться у формі кваліфікаційного екзамену з української мови і літератури та захисту кваліфікаційної магістерської роботи з проблем мовознавства або літературознавства.
Магістр філології здатний проводити самостійні науково-критичні дослідження як на замовлення зацікавлених в цьому інституцій (міністерств, відомств, комітетів, фондів, видавництв, редакцій тощо), так і в аспекті власного становлення як фахівця вищої кваліфікації — навчання в аспірантурі.
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу: філолог; науковець; учитель української мови і літератури загальноосвітнього навчального закладу; редактор освітніх видань; вихователь позашкільних навчальних закладів; працівник медіа-агентств; літературний працівник; керівник освітніх, виховних та медійних структур; референт; адміністративний помічник; секретар керівника (організації, підприємства, установи).
Доступ до подальшого навчання Магістр філології підготовлений для продовження освіти в аспірантурі за спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.05 – порівняльне літературознавство; 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.03 – література слов’янських країн; 10.02.01 – українська мова, 10.02.03 – слов’янські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Спеціальні вимоги до зарахування: екзамен з української мови і літератури (теоретичні питання і тести), іноземної мови (англійська, німецька, французька), наявність освітнього ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного спеціаліста, підтвердженого документом державного зразка.


 Приймальна комісія:
тел. (0619)44-05-60
e-mail: pk-mdpu@ukr.net


Підготовче відділення:
тел. (0619)44-03-06
e-mail: pv.mdpu@mail.ruСтворіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше