Викладачі кафедри плідно працюють над підвищенням свого наукового та методичного рівнів. Коло наукових зацікавлень викладачів кафедри – теоретичні та практичні аспекти вивчення сучасної української літературної мови.

 

Теми кафедри:

        2001-2003 р.р – «Сучасні тенденції у лінгвістичній підготовці вчителів-словесників». Досліджувана тема сприяла розширенню загальнолінгвістичної підготовки словесника, ознайомлювала з основними напрямами, ідеями і проблемами сучасного мовознавства та  методами наукового дослідження мови.

      2004-2006 р.р. – «Структура і семантика мовних одиниць в синхронічному, діахронічному і дидактичному аспектах». Дослідження проводилося з позиції характеристики мовної ситуації, форм національної мови, стилістичної диференціації, зв’язку діалектів і стилів літературної мови, мовної культури і мовного виховання.

        2007-2012 р.р. – «Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному середовищі». У темі простежуються аспекти переходу від системоцентризму до антропоцентризму. Цей дослідницький напрям реалізує певну концепцію розуміння процесів свідомого впливу на мовну діяльність. У межах наукової теми кафедри у вересні 2007 року та 2010 року проведено І та ІІ Міжнародні науково-практичні конференції «Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному середовищі» та видано колективну монографію  (Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному середовищі  // Мінкова О.Ф., Митяй З.О., Хомчак О.Г., Юрченко Т.Г., Пачева В.М., Бабакова О.В., Черненко І.М., Волкова І.В., Єрмоленко С.І., Коваль О.В., Гапєєва І.М., Сіроштан Т.В., Юрченко О.В. // Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2012. – 205 с.)

       2012-2014 р.р. – «Мовний простір і культура комунікації». Мета дослідження – вплив своєрідності об’єктивно-суб’єктивних чинників на функціонування мови з урахуванням рівня культурного розвитку України, оскільки наповнення мовного простору новою інформацією відбувається за рахунок мовних контактів. Практичний аспект дослідження передбачав акцентування уваги на умовах і критеріях ефективної комунікації. У 2012 році відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мовний простір і культура комунікації». У роботі конференцій взяли участь зарубіжні та вітчизняні науковці, які працюють у класичних, педагогічних та інших вищих навчальних закладах і наукових установах.


    2015-2017 р.р. – наукова тема, над якою працюють співробітники кафедри – «Знакові величини у формуванні лінгвального образу світу українців». Готується видання колективної монографії за темою кафедри.

     Кафедра української мови співпрацює в межах наукової тематики з іншими кафедрами університету. Зокрема, вона є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції «Полікультурність, діалог і злагода: українські реалії», у межах якої розглядалося питання «Мовне розмаїття і культура діалогу».  На базі університету проводилася Міжнародна науково-практична конференція «Антропологізм в освітніх стратегіях і практиках сучасності: пошуки пріоритетів», де розглядалося питання «Антропокультурні властивості мови та мовний світ особистості».

    Із метою реалізації «Стратегії розвитку міста Мелітополя до 2010 р.», «Плану міжкультурної інтеграції міста Мелітополь на 2015-2020 рр.» та Плану роботи Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького на 2016-2017 н. р. 21–23 вересня на базі університету проводився Всеукраїнський форум «Мелітополь інтеркультурний: джерела та горизонти діалогу», в якому кафедра української мови брала активну участь як в організації, так і проведенні. Головні гасла Форуму: «Ми різні – і в цьому наше багатство!», «Ми разом – і в цьому наша сила!».

    Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням науково-методичного рівня, зокрема продовжують систематизувати й узагальнювати наукові та методичні здобутки з урахуванням найважливіших напрямів, ідей і проблем  сучасного мовознавства, впроваджувати результати наукових досліджень в навчальний процес, а також досліджувати найважливіші аспекти взаємодії мови і культури, головну увагу приділяючи особливостям збереження культурної інформації мовними одиницями різних рівнів мовної системи.

    30 вересня 2015 року проведено засідання круглого столу, присвячение якісним характеристикам викладацької діяльності філолога з проекцією на фахову підготовку студентів (за участю викладачів — доц.Мінкова О.Ф., доц. Волкової І.М., вчителя-методиста МАНу - Курманської В.А., вчителів шкіл – Пічахчі Н.В., Атрошенко Є.П., Обіход А.О.). Тематика виступів: якість підготовки вчителя-словесника; методична інноватика на заняттях з літератури: життєтворчі проекти як вияв пошукової діяльності учнів; інноваційні технології на уроках української мови і літератури: формування полікомпетентної та творчої особистості учня; формування професійної компетентності студентів-філологів у процесі проходження педагогічної практики; хронотоп викладацької творчості з проекцією на фахову підготовку.


    27 жовтня 2016 р. кафедрою було проведено науково-методичний семінар «Застосування інноваційних методик при викладанні дисциплін філологічного циклу» для вчителів Мелітопольського району. Основними напрямками роботи семінару були такі: сутність мовних компетентностей та їх проекція на методику вивчення української мови; методика проведення творчих диктантів; використання прийомів асоціативно-рефлекторного навчання в школі; методика написання науково-дослідної роботи  з когнітивної лінгвістики в Малій академії наук; використання електронних засобів навчання навчального призначення в ЗОШ; сучасний освітній простір як фактор становлення та розвитку україномовної особистості.

      Викладачі кафедри української мови оформлюють авторські права на наукові видання:

  • Свідоцтво  про авторське право на монографію  “Мова і мовний потенціал особистості в поліетнічному середовищі” №000156. Автори: З.О.Митяй; О.Г.Хомчак; І.М.Гапєєва;
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір  — монографія “Експресивний потенціал засобів вторинної номінації в мові новітньої української публіцистики” №43980. Автор — О.Ф.Мінкова;
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір - монографія “Мовна особистість у контексті сучасної літератури” № 52792. Автори:  С.І. Єрмоленко; О.В. Даниліна;
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Експресивно-естетичні можливості поетичного дискурсу ХХ століття» №61211. Автори: І.М.Гапєєва, О.В.Коваль;
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на навчальний посібник “Основи ораторського мистецтва” № 56192. Автори: З.О. Митяй, Г.І.Александрова, Д.В. Александров;
  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію «Сучасна лінгвокогнітологія: концептосистема природних реалій Нижньої Наддніпрянщини та її вираження в мові місцевих поетів» № 67765. Автор: О.В.Юрченко.

       30 березня 2017 року на філологічному факультеті пройшов VІ Міжнародний науковий семінар «Концептуальні проблеми функціонування мови в полікультурному просторі».

       У роботі семінару взяли участь 105 науковців, які працюють у вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладах і наукових установах, зокрема: Київського університету імені Бориса Грінченка; Запорізького національного університету; Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка; Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя; Вищої лінгвістичної школи, м. Ченстохово (Польща); Північного (Арктичного) федерального університету ім. М. В. Ломоносова (Россія); Південно-Казахстанської державної фармацевтичної академії, м. Шимкент (Казахстан); Шуменського університету імені Епископа Костянтина Преславського, м. Шумен (Болгарія), Ататюркского университету (г. Эрзурум, Турция) та ін. На пленарному засіданні учасники заслухали доповіді:

1. «Концепт и коллективная память» доктор філологічних наук, лектор болгарської мови Красимира Колєва.

2. «Лінгвокультурна специфіка концепту лелека в українській мові» доцент Бабакова О. В.

4. «Концепт память как лингвофилософская категория» – доцент Хомчак О. Г.

Учасники семінару отримали збірник наукових статей «Мова. Свідомість. Концепт», вип. 7.


Навчально-виховний процес на філологічному факультеті та в університеті в цілому спрямовується на підготовку висококваліфікованих фахівців і водночас на формування української інтелігенції, соціально активної, з високим рівнем національної самосвідомості і патріотизму, гуманістичною мораллю.ловок сторінки


Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .