Кафедра української мови 

запрошує на навчання


Освітній ступінь "Бакалавр"


Бакалавр

Спеціальність

Спеціалізація

 

Кваліфікація у дипломі

Середня освіта (Українська мова і література)

(денна, заочна)

 

-

Бакалавр освіти (за предметною спеціалізацією «Українська мова і література»)

Вчитель української мови і літератури

 

Середня освіта (Українська мова і література)

(денна, заочна)

 

Мова і література (англійська)

Бакалавр освіти  (за предметними спеціалізаціями «Українська мова і література» та «Мова і література (англійська)»).  Вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

 

Мова і література (німецька)

Бакалавр освіти  (за предметними спеціалізаціями «Українська мова і література» та «Мова і література (німецька)»).  Вчитель української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури.

 

Філологія

(денна, заочна)

 

Українська мова і література

Бакалавр філології за спеціалізацією «Українська мова та література»

 


Термін навчання 4 роки (денна та заочна форма)

     Студенти отримують необхідні знання в галузі філології.  У рамках програми студенти знайомляться із сучасними уявленнями про цілі та цінності мовно-літературної освіти, традиційними та інноваційними підходами до вирішення проблем  навчання і виховання школярів загальноосвітніх навчальних закладів засобами мови і літератури; опановують фахові (мовознавчі та літературознавчі) та загальнокультурні, загальнопрофесійні компетенції; здобувають базові знання про теоретико-методологічні засади і ключові результати досліджень із проблем філологічної освіти та навчальних дисциплін із циклу професійної та практичної підготовки за вибором ВНЗ і студента (відповідно до спеціалізації: художня культура, додаткової спеціальності: Мова і література (англійська або німецька). Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань і вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання в галузі філології та суміжних спеціальностей.
 Програма підготовки бакалавра складається з 3 циклів та державної атестації:
- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (28 кредитів ЄКТС, 840 год.);
- цикл природничо-наукової підготовки (15,5 кредитів ЄКТС, 465 год.);
- цикл професійної та практичної підготовки, що разом із попередніми циклами забезпечує певний освітній ступінь (196,5 кредитів ЄКТС, 5895 год.).
Підсумкова державна атестація випускника освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література* проводиться у формі державного екзамену з української мови і літератури з методикою викладання або захисту кваліфікаційної дипломної роботи з проблем мовознавства або літературознавства.
Бакалавр готується для викладання української мови та української і зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (школах, ліцеях, гімназіях, тощо) та позашкільних закладах (Мала академія наук), здійснення навчально-виховної діяльності на основі сучасних наукових досягнень мовознавства і літературознавства, педагогічної теорії і практики.
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу: працювати в освітній, науковій, літературно-видавничій галузях; у друкованих та електронних засобах масової інформації; у сфері реклами; у професійних організаціях; політичних організаціях; відділах науково-технічної літератури; секретар-референт; консультант-методист по опрацюванню навчально-методичних матеріалів та створенню методичного забезпечення; консультант з підготовки ділових документів: з питань роботи з базами даних; в агентствах друку; працівник в інституціях культурно-просвітницького спрямування.
Доступ до подальшого навчання: магістратура

 

Освітній ступінь "Магістр"

 

Магістр

 

Спеціальність

Спеціалізація

 

Кваліфікація у дипломі

Середня освіта (Українська мова і література)

(денна, заочна)

Мова і література (англійська)

Магістр середньої освіти (за предметною спеціальністю «Українська мова і література»).  Вчитель української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

 

Філологія

(денна, заочна)

Українська мова і література

Магістр філології  за спеціалізацією «Українська мова і література».  Викладач української мови і літератури

 

  • Спеціальні вимоги до зарахування: екзамен з української мови і літератури (теоретичні питання і тести), іноземної мови (англійська, німецька, французька), наявність освітнього ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного спеціаліста, підтвердженого документом державного зразка

Нормативний термін навчання 1,5 роки (Середня освіта) та 2 роки (Філологія) 
Студенти отримують необхідні знання в галузі філології.  Характерною ознакою програми професійної підготовки зі спеціальності «Українська мова і література» в університеті є спрямованість на формування наукового світогляду, уміння здійснювати навчально-пізнавальну діяльність та використовувати набуті знання у практичній фаховій діяльності, оволодівати мовами та суміжними спеціальностями. У рамках програми студенти знайомляться із сучасними уявленнями про цілі та цінності мовно-літературної освіти, традиційними та інноваційними підходами до вирішення проблем навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів засобами мови і літератури; опановують фахові (мовознавчі та літературознавчі) та загальнокультурні, загальнопрофесійні компетенції; здобувають поглиблені знання про теоретико-методологічні засади і ключові результати досліджень із проблем філологічної освіти та навчальних дисциплін із циклу професійної та практичної підготовки за вибором ВНЗ і студента. Успішне завершення програми передбачає здобуття фундаментальних та професійно орієнтованих знань і вмінь, здатності вирішувати типові професійні завдання в галузі філології та суміжних спеціальностей.
Магістр філології підготовлений для педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-управлінської діяльності у системі соціального навчання і виховання.
Програма підготовки складається з 3 циклів та державної атестації:
- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (7 кредитів ЄКТС, 210 год.);
- цикл природничо-наукової підготовки (6 кредитів ЄКТС, 180 год.);
- цикл професійної та практичної підготовки, що разом із попередніми циклами забезпечує певний освітній ступінь (35 кредитів ЄКТС, 1050 год.).
Підсумкова державна атестація випускника ступеня вищої освіти “магістр” за спеціальністю 8.02030301 Українська мова і література* проводиться у формі кваліфікаційного екзамену з української мови і літератури та захисту кваліфікаційної магістерської роботи з проблем мовознавства або літературознавства.
Магістр філології здатний проводити самостійні науково-критичні дослідження як на замовлення зацікавлених в цьому інституцій (міністерств, відомств, комітетів, фондів, видавництв, редакцій тощо), так і в аспекті власного становлення як фахівця вищої кваліфікації — навчання в аспірантурі.
 Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу: філолог; науковець; учитель української мови і літератури загальноосвітнього навчального закладу; редактор освітніх видань; вихователь позашкільних навчальних закладів; працівник медіа-агентств; літературний працівник; керівник освітніх, виховних та медійних структур; референт; адміністративний помічник; секретар керівника (організації, підприємства, установи).
Доступ до подальшого навчання Магістр філології підготовлений для продовження освіти в аспірантурі за спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.05 – порівняльне літературознавство; 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.03 – література слов’янських країн; 10.02.01 – українська мова, 10.02.03 – слов’янські мови, 10.02.15 – загальне мовознавство, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

 Приймальна комісія:
тел. (0619)44-05-60
e-mail: pk-mdpu@ukr.net


Підготовче відділення:
тел. (0619)44-03-06
e-mail: pv.mdpu@mail.ruСайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .